Huurvoorwaarden

 1. Beide partijen, huurder en verhuurder van Villa Pastorale, zijn aan de volgende voorwaarden gebonden:

Rechten en verplichtingen verhuurder

 1. Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan de huurder op te leveren.
 2. Verhuurder of een door hem gerechtigde derde mag het verhuurde op alle redelijke tijden bezichtigen.
 3. Verhuurder mag na ondertekening van het huurcontract in meubilering en stoffering van het gehuurde geen wijziging aanbrengen die een vermindering van het wooncomfort tot gevolg zou hebben.
 4. In periodes van droogte kan het voorkomen dat de toevoer van water op de dag voor kortere of langere tijd wordt afgesloten. Ook de elektriciteit kan wel eens stagneren. Verhuurder is hiervoor niet aansprakelijk te stellen

Rechten en verplichtingen huurder

 1. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij de reservering is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Bij het (zonder toestemming) overschrijden van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd als te zijn ontbonden en vindt geen restitutie van huurpenningen plaats.
 2. Huurder zal het gehuurde schoon en opgeruimd achterlaten. Ook de afwas dient te zijn gedaan en de vuilnis dient in de daarvoor bestemde gemeentelijke afvalcontainer(s) te zijn gedeponeerd.
 3. Huurder verbindt zich direct alle schade te vergoeden die door zijn toedoen of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, het huisraad, of anderszins is ontstaan. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of het huisraad.
 4. Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende inventaris netjes op te leveren, zulks ter beoordeling van de verhuurder of een door hem gerechtigde derde.
 5. Huurder mag het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken en daarin geen beroep of bedrijf uitoefenen.

Algemeen

 1. Huurder wordt geacht het gehuurde vakantieverblijf en de daarin aanwezige inventaris, te hebben aanvaard, tenzij hij binnen 16 uren na het betrekken van het huurobject bij de verhuurder of een door hem gerechtigde derde heeft geprotesteerd.
 2. Het is de huurder niet toegestaan de bedden in het gehuurde te verplaatsen en/of zonder lakens en slopen te beslapen. Huurders mogen dekbedden, linnengoed, handdoeken en strandhanddoeken niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor ze bestemd zijn.
 3. In Villa Pastorale zijn huisdieren niet toegestaan.
 4. Het is verboden om binnen de villa te roken.
 5. In geval het gehuurde aan het begin van een huurperiode door overmacht niet aan de huurder ter beschikking kan worden gesteld, zal de overeenkomst worden ontbonden en vindt volledige restitutie van de huurpenningen plaats. De huurder zal in het onderhavige geval de verhuurder nimmer in rechte kunnen aanspreken, anders dan tot restitutie van het door het aan verhuurder betaalde.
 6. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen van huurder.

Reserveren en bevestigen

 1. De gewenste beschikbaarheid kan telefonisch of per mail via het reserveringsaanvraagformulier op de website worden nagevraagd. Aanvrager ontvangt vervolgens van verhuurder een boekingsvoorstel, waarop voor boeking binnen 7 dagen gereageerd dient te worden. Genoemde wijze van reservering is bindend voor de opdrachtgever.
 2. Verhuurder stuurt een reserveringsbevestiging. Zodra de gehele betaling is ontvangen, stuurt verhuurder gedetailleerde informatie over Villa Pastorale, de omgeving en de contactgegevens van de homemanager ter plaatse.
 3. Een annulerings- en aansprakelijkheidsverzekering zijn verplicht. Van doorlopende verzekeringen dient een afschrift van de polis te worden overgelegd. De gewenste verzekeringen kunnen ook via verhuurder worden geregeld.

Betalingen

 1. Bij reservering van vakantievilla Pastorale dient een vooruitbetaling van 30% binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging aan verhuurder per bank te worden betaald. Het restantbedrag en de borg moeten:
  • 6 weken voor aanvang van de huur per bank worden voldaan;
  • bij een boeking 6 weken of korter voor aanvang van de huur, dient direct het hele huurbedrag per bank te worden betaald.

Prijzen

 1. Huurtarieven worden berekend tegen de geldende prijslijst. Een huurperiode bedraagt minimaal 1 week (7 overnachtingen).
 2. Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.
 3. Het gebruik van lakens, slopen, hand- , theedoeken en de eindschoonmaak is inclusief.
 4. Bed- en badlinnen worden wekelijks gewisseld.
 5. Het gebruik van water is in de huurprijs begrepen maar uw energieverbruik (elektra) wordt aan de hand van de meterstanden aan het einde van de huurperiode als extra kosten in rekening gebracht.

Borgsom

 1. De borgsom dient 6 weken voor aanvang van de huurperiode per bank te worden voldaan. Na het correct achterlaten van de villa ontvangt huurder deze borgsom, minus de kosten voor energieverbruik en eventuele extra kosten, op zijn bankrekening terug.
 2. Bij schades of vernielingen vindt er geen of minder restitutie van de borg plaats. Huurder verplicht zich bovendien een de borg te boven gaande schade te vergoeden.

Aankomst en vertrek

 1. De zaterdag geldt als vaste wisseldag maar in overleg met verhuurder kan hiervan worden afgeweken.
 2. Op de dag waarop de huurperiode begint, is de aankomsttijd vanaf 16.00 uur (op afspraak). Op de dag van vertrek dient Villa Pastorale uiterlijk om 10.00 uur te worden opgeleverd. In goed overleg met verhuurder of homemanager kan hiervan worden afgeweken.

Ontbinding

 1. Verhuurder is gerechtigd het huurcontract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn indien:
  a) de totale huursom op het tijdstip van verschuldigdheid niet is voldaan,
  b) de huurder het gehuurde voortijdig verlaat,
  c) de huurder op de dag van aankomst zonder berichtgeving het gehuurde niet heeft opgenomen voor 24.00 uur.

Annuleringsbepalingen

 1. Annuleringen dienen telefonisch en schriftelijk per aangetekende post aan verhuurder te worden bevestigd.
 2. Indien het huurbedrag niet op tijd is ontvangen, heeft verhuurder het recht de boeking te annuleren.
 3. Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van een aangegane huurovereenkomst overgaat, zal verhuurder hem op zijn schriftelijk en aangetekend verzoek gedeeltelijke restitutie verlenen van de door hem ontvangen betaling van het huurbedrag.
  Deze restitutie bedraagt:
  • 30% van het ontvangen bedrag bij meer dan 60 dagen vóór aanvraag van de huurperiode.
  • 15% van het ontvangen bedrag bij meer dan 30 dagen vóór aanvang van de huurperiode.
  • Bij annulering van 30 dagen of korter vóór aanvang van de huurperiode vindt geen restitutie plaats.
  Administratiekosten ad € 25,- worden extra in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

 1. Gedurende het verblijf is huurder aansprakelijk voor de gehuurde woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren.
 2. Eventuele door huurder of medehuurders aangerichte schade moet direct aan verhuurder of homemanager gemeld en vergoed worden.
 3. Verhuurder heeft het recht om vóór vertrek de woning te (doen) controleren.
 4. Voor schades, ongelukken, verliezen of andere onregelmatigheden in of rondom huis en zwembad, die de gasten tijdens het verblijf zouden kunnen overkomen, is verhuurder niet aansprakelijk te stellen.

Calamiteiten en problemen

 1. Bij calamiteiten of problemen dient huurder contact op te nemen met de homemanager ter plaatse.
 2. Wanneer een probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, zal huurder onverwijld contact opnemen met verhuurder, die zal trachten zo spoedig mogelijk tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te geraken.Deze voorwaarden zijn geldig voor het jaar 2018, maar kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

Meer informatie kunt u bij ons opvragen.